ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้

Prestige Palace Alumni Maejo (ALUMNI_MAEJO)
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
 
» หน้าแรก
» เกี่ยวกับหน่วยงาน
» ฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้
» ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ
» ศิษย์เก่าแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล ระดับนานาชาติ
» ศิษย์เก่าแม่โจ้กับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
» องค์ความรู้ของศิษย์เก่าแม่โจ้
» ปฏิทินกิจกรรมศิษย์เก่าแม่โจ้
» ทำเนียบรุ่นแม่โจ้
» Facebook ศิษย์เก่าสัมพันธ์
» Facebook เกียรติภูมิลูกแม่โจ้
» Facebook บทเพลงแห่งแม่โจ้
» Facebook กองพัฒนานักศึกษา ม.แม่โจ้
» Facebook สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ MAA
» Facebook ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้
» คณะทำงาน
» ผู้ดูแลระบบ
 
 
:: คณะทำงาน ::
รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ 
Assoc. Prof. Dr. Yanin Opatpatanakit


ตำแหน่งบริหาร
รองอธิการบดี

yanin@mju.ac.th
 
  0-5387-5432

ที่ปรึกษา :
โครงการ
พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ 
Asst. Prof. Dr. Nirote Sinnarong


ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดี

nirote@mju.ac.th
 
  0-5387-5256

ที่ปรึกษา :
โครงการ
พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้
 
 


นางอรณุตรา จ่ากุญชร
Mrs. Oranuttra Jarkunchon

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


oranuttra@mju.ac.th
 
0-5387-5307

ที่ปรึกษา : โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้

 


นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์
Mr. Pongphiphat Rachjun
 
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์


งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานมหาวิทยาลัย


pitak@mju.ac.th

0-5387-3192

คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้
 


นายนพกิจ แผ่พร
Mr. Noppakit Phaeporn
 
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานมหาวิทยาลัย


noppakit@mju.ac.th

0-5387-3070

คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้
 


น.ส.ศิรินภา เทียบแก้ว
Miss Sirinapa Theabkaew
 
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
 สำนักงานมหาวิทยาลัย


sirinapa@mju.ac.th

0-5387-3193

คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้
พัฒนาระบบ :
นายสมชาย อารยพิทยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
  
       
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น3
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร.053 – 873192 053 - 873193